Menu
HomeProjektekProjektek 2010-2011

Projektek 2010-2011

Tanulási zavarok feltárása

Foglalkozás a tanulási zavarral küzdő gyerekekkel

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Salka Názov projektu: Diagnostika porúch učenia 

Ciele projektu:

 • vzdelávanie našich pedagogických pracovníkov v oblasti špeciálnej pedagogiky
 • pomocou testov - zostrojených pozvaným odborníkom – identifikovať prípadné poruchy učenia u vybraných žiakov
 • cieľom prednášok odborníkov (špeciálneho pedagóga, psychológa) je, aby :
 • - učitelia podľa získaných informácií vedeli ľahšie spoznať u detí vývinové poruchy učenia,- boli schopní vytvoriť prostredie podnecujúce schopnosti a potreby žiakov s PU,- aj sami vedeli vybrať pre nich vhodné metódy, pomocou ktorých žiaci môžu prekonávať prekážky pri zvládnutí učiva,- zlepšiť spoluprácu rodičov detí s PU a pedagógov.

Termín projektu:  október 2010 – máj 2011 

A pályázat kiírója: ING biztosító társaság, ill. LION charitatív egyesület 
A pályázat címe: Tanulási zavarok feltárása 
A pályázat célja:

 

 • pedagógusaink képzése a speciális pedagógia terén
 • tanulási zavarral(zavarokkal) küzdő gyerekek azonosítása
 • a szakemberek(speciális pedagógus, pszichológus) által tartott előadások célja:
 • - a kapott információk alapján a pedagógusok könnyebben felismerjék a tanulási zavarokat, ill.azokat a gyermekeket, akik diszlexiával, diszortográfiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küzdenek,- a tanárok képesek legyenek megfelelő környezetet biztosítani ezen gyerekek számára,- önállóan ki tudják választani a megfelelő metódusokat, amelyekkel a „diszes“ problémák csökkenthetőek.

     A képek a tanárok számára szervezett előadáson készültek. Az ógyallai speciális-pedagógiai központ (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Hurbanove) két munkatársa, Mgr.Matović Misák Jutka és Kiss Mária tartottak előadást a tanulási zavarok fajtáiról, felismeréséről és kezeléséről.

 • ING-sanca-pre-deti-1
 • ING-sanca-pre-deti-2
 • ING-sanca-pre-deti-3
 • ING-sanca-pre-deti-4
 • ING-sanca-pre-deti-5

Régiók öröksége

Regionális nevelés a Tájházzal közösen nyert pályázat keretén belül

Nadácia SPP
(Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s.)
Program Dedičstvo regiónov 
Predkladateľ: Ipeľské kultúrne a turistické združenie
Názov projektu : Spájajú nás tradície – oživenie remeselníckej činnosti v obci Salka

 

Cieľom projektu je oživenie remeselníckej činnosti v obci Salka formou pravidelných remeselníckych činností v Pamätnom dome pre žiakov základnej školy, aby staré remeslá našich predkov, ktoré sa zachovali v dedine nevymizli, aby mohla mládež našej dediny ich osvojiť. Počas trvania projektu žiaci sa naučia nasledovné remeslá : tkanie kobercov, viazanie lana, práce zo šúpolia, výroba košov z prútia, práca z kože, z hliny, hrnčiarstvo, drevorezbárske práce, makramé-uzlíkovanie a batikovanie.. 
     Prostredníctvom uskutočnených akcií zachováme hodnotu kultúrneho dedičstva a remeselnícke tradície dediny a regiónu. 
 
     A pályázat célja a kézműves mesterségek felelevenítése Szalka községben. Az Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság és a Szalkai Alapiskola a diákok számára szervezett rendszeres kézműves foglalkozásokkal próbálják megmenteni a régi mesterségeket. A pályázat keretén belül a helyi Tájházban a gyerekek megismerhetik és elsajátíthatják a szőnyegszövést, kötélverést, kosárfonást, különböző dísz- és haszontárgyakat készíthetnek fából, bőrből, agyagból, kukoricacsuhéból.
     A következő képek a már megtartott foglalkozásokon készültek: 
 • regionalis-neveles-03
 • regionalis-neveles-04
 • regionalis-neveles-10
 • regionalis-neveles-42
 • regionalis-neveles-43
 • regionalis-neveles-44
 • regionalis-neveles-45
 • regionalis-neveles-46
 • regionalis-neveles-47
 • regionalis-neveles-48
 • regionalis-neveles-49
 • regionalis-neveles-tajhaz-szalka-04
 • regionalis-neveles-tajhaz-szalka-09
 • tajhaz-szalka-1
 • tajhaz-szalka-10
 • tajhaz-szalka-11
 • tajhaz-szalka-12
 • tajhaz-szalka-2
 • tajhaz-szalka-3
 • tajhaz-szalka-4
 • tajhaz-szalka-5
 • tajhaz-szalka-6
 • tajhaz-szalka-7
 • tajhaz-szalka-8
 • tajhaz-szalka-9

 

Partnerstvá Comenius Regio

Erasmus +

samsung

Nadácie pre deti Slovenska

Go to top