Menu
HomeProjektekProjektek 2010-2011Tanulási zavarok feltárása

Tanulási zavarok feltárása

Foglalkozás a tanulási zavarral küzdő gyerekekkel

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Salka Názov projektu: Diagnostika porúch učenia 

Ciele projektu:

 • vzdelávanie našich pedagogických pracovníkov v oblasti špeciálnej pedagogiky
 • pomocou testov - zostrojených pozvaným odborníkom – identifikovať prípadné poruchy učenia u vybraných žiakov
 • cieľom prednášok odborníkov (špeciálneho pedagóga, psychológa) je, aby :
 • - učitelia podľa získaných informácií vedeli ľahšie spoznať u detí vývinové poruchy učenia,- boli schopní vytvoriť prostredie podnecujúce schopnosti a potreby žiakov s PU,- aj sami vedeli vybrať pre nich vhodné metódy, pomocou ktorých žiaci môžu prekonávať prekážky pri zvládnutí učiva,- zlepšiť spoluprácu rodičov detí s PU a pedagógov.

Termín projektu:  október 2010 – máj 2011 

A pályázat kiírója: ING biztosító társaság, ill. LION charitatív egyesület 
A pályázat címe: Tanulási zavarok feltárása 
A pályázat célja:

 

 • pedagógusaink képzése a speciális pedagógia terén
 • tanulási zavarral(zavarokkal) küzdő gyerekek azonosítása
 • a szakemberek(speciális pedagógus, pszichológus) által tartott előadások célja:
 • - a kapott információk alapján a pedagógusok könnyebben felismerjék a tanulási zavarokat, ill.azokat a gyermekeket, akik diszlexiával, diszortográfiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küzdenek,- a tanárok képesek legyenek megfelelő környezetet biztosítani ezen gyerekek számára,- önállóan ki tudják választani a megfelelő metódusokat, amelyekkel a „diszes“ problémák csökkenthetőek.

     A képek a tanárok számára szervezett előadáson készültek. Az ógyallai speciális-pedagógiai központ (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Hurbanove) két munkatársa, Mgr.Matović Misák Jutka és Kiss Mária tartottak előadást a tanulási zavarok fajtáiról, felismeréséről és kezeléséről.

 • ING-sanca-pre-deti-1
 • ING-sanca-pre-deti-2
 • ING-sanca-pre-deti-3
 • ING-sanca-pre-deti-4
 • ING-sanca-pre-deti-5

Partnerstvá Comenius Regio

Erasmus +

samsung

Nadácie pre deti Slovenska

Go to top